Agenda ALV HOG op vrijdag 26 januari 2018

terug naar overzicht

Zaterdag, 20 januari 2018

Het bestuur nodigt alle leden van HOG uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 januari 2018, welke zal worden gehouden in café “De Twee Oldambten” te Oostwold. Aanvang is 19:30 uur

Agenda

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 20-1-2017
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag sportcommissie
6. Financiën:
a. Jaarverslag van de penningmeester
b. Vaststellen van de begroting voor 2018
c. Contributie 2018, geen verhoging clubcontributie. Volgen eventuele verhoging afdracht HSF
d. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie; aftredend en niet herkiesbaar is Jan Boltjes
8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar zijn voorzitter Arjan Oolders en bestuurslid Alex Wassing. Jan Aardema stelt zich kandidaat als voorzitter. Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Willem Mulder. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter voor 26-01-2018
Pauze en verloting
9. Voorstel jaarprogramma dinsdagmiddagcompetitie 2018
10. Voorstellen sportcommissie betreffende woensdagavond- en zaterdagmorgencompetitie 2018
11. Jubilaris 2017: dhr. L. Topelen 50 jaar lid
12. Clubkleding, bestellen HOG hoodies
13. Huldiging kampioenen 2017
Zaterdagmorgen:
1. L. van der Laan
2. A. Wassing
3. J. Aardema
Woensdagavond:
1. T. Boven
2. W. Jansen
3. E. Drenth
14. Rondvraag
15. Sluiting